SEARCH

Found 298 related files. Current in page 3

soal azas teknik kimia stoikiometri

Kelas III_SD_IPA_Sularmi.pdf
by cicak 0 Comments favorite 43 Viewed Download 0 Times

Puji syukur penulis sampaikan ke hadirat Tuhan Yang Mahaesa. Oleh karunia dan rahmatNya penyusunan buku Sains Ilmu Pengetahuan Alam, untuk kelas 3 SD dapat penulis selesaikan dengan baik. Penulisan buku ini bertujuan agar para siswa dapat lebih memahami sains sebagai suatu hal yang secara nyata terdapat pada kehidupan sehari-hari. Dalam buku ini memuat berbagai hal yang memenuhi petunjuk pengembangan buku ajar khususnya untuk pelajaran anak SD. Pada setiap bab juga terdapat berbagai bentuk evaluasi sebagai bentuk umpan balik terhadap materi yang disampaikan sebelumnya. Evaluasi berupa soal refleksi, pilihan ganda, isian, dan esai. Untuk memperkaya pengetahuan siswa, juga ditambahkan Wacana Salingtemas. Aspek afektif dan psikomotorik terasah melalui Tugas Proyek Sains. Di akhir setiap bab diberikan rangkuman materi terkait. Selain itu, juga diberikan Latihan Ulangan Umum Semester 1 dan 2. Buku ini juga dilengkapi berbagai ilustrasi dan gambar-gambar. Hal ini dilakukan agar anak-anak lebih tertarik dan mudah mempelajari materi yang disajikan. Bahasa yang digunakan telah disesuaikan dengan kemampuan penguasaan bahasa Indonesia untuk siswa SD. Dengan demikian, diharapkan para siswa lebih mudah mempelajarinya. Mudah-mudahan buku ini dapat dipergunakan dengan baik dan menjadi penunjang belajar anak. Jakarta, Mei 2008 Penyusun

Örnek Çalışma Raporu - Delta Yapı

Hatipoğlu İnşaat ile Delta Yapı. Ltd. Şti arasında imzalanmış olan sözleşme gereği, tarihi nitelikteki Dworez Binasının, hasarlarının incelenmesi ve mevcut hasar durumuna göre yapının dokusuna zarar vermeden, taşıyıcı yığma duvarların onarım ve sağlamlaştırılması çalışması kapsamında bahse konu rapor düzenlenmiştir. Bina hakkında yorum yapılabilmesi için, değerlendirme öncesi bazı teknik değerler aşağıdaki şekilde belirlenmiş ve kabul edilmiştir. Taşıyıcı Sistem Tespiti: Söz konusu yapıya ait taşıyıcı sistem geometrisi ve eleman boyutları daha önce bina üzerinde röleve çalışması yapan Hatipoğlu İnşaata bağlı mimari gurubun çalışmaları (röleve çizimleri) baz alınarak belirlenmiştir. Bu çalışmaların bir kopyası Hatipoğlu İnşaat tarafından faydalanmak amacıyla Delta Yapı’ya teslim edilmiştir. Yapıdaki Duvar Malzemesi Dayanım ve Elastisite Modülü Tespiti: Bahse konu yığma yapıda önerilen onarım metotlarında kullanılacak malzemelerin, yapıyı oluşturan taşıyıcı eleman ve bileşenleri ile uyumlu çalışabilirliğinin tespiti amacı ile uygulama öncesinde malzeme dayanımlarının ve elastisite modüllerinin belirlenmesi gerekmektedir. Fakat durumun aciliyeti, kısıtlı zaman ve yapının duvarlarından örnek alınmasındaki güçlük, kesme ve basınç dayanım deneylerinin yapılmasına imkan tanımamaktadır. Bu sebeple taşıyıcı eleman ve bileşenleri hakkında gözlem yapılmış, gözlemde tespit edilen malzemelerle ilgili bilimsel literatür taranarak aşağıdaki örnekler ile bilimsel çalıma verileri elde edilmiş, yaklaşık kabul edilebilecek değerlere ışık tutulmuştur. Çeşitli tarihi yapı duvarlarından ölçülmüş bazı mekanik dayanım değerleri aşağıda sıralanmaktadır:...

EK-1B Aktüerya Raporu için Örnek Şablon (Tanımlanmış Katkı ...

EK-1B Aktüerya Raporu için Örnek Şablon (Tanımlanmış Katkı Esaslı Planlar) 1.Rapor özeti Rapor özeti, çalışmanın amacı, kapsamı (hizmet sunucusu ve emeklilik taahhüt planı) ile temel bulgular ve buna bağlı olarak yapılan kısa-orta-uzun vadeli önerileri içerir. Özet, plan katılımcılarının da anlayacağı biçimde, mümkün olduğu ölçüde teknik dilden uzak yazılır. 2. Hizmet sunucusuna ait genel bilgiler ile üye bilgileri Hizmet sunucusunun kurumsal yapısı, üye ve personel sayısı, faaliyet konuları, mali büyüklüğü, iş ve işlemlerini yürütme şekli, bilgi işlem altyapısı, kayıt düzeni ile analizde önem arz edebilecek varsa diğer hususlar bu kısımda belirtilir. Tasfiye halindeki hizmet sunucuları için tasfiye planına dair değerlendirmelere bu bölümde yer verilir. Emeklilik taahhüt planı kapsamındaki kişilerin yaş ve cinsiyet dağılımları ile aktifpasif olma durumlarına göre dağılımları belirtilir. Bu bölümde ayrıca, aktüerin önem arz ettiğini düşündüğü diğer değişkenlere göre de dağılımlara yer verilir. 3. Veri kalitesi Hizmet sunucusunun takip ettiği veriler, bunların kayıt yöntemleri ve saklanma şekli (dijital/defter vb.) hakkındaki bulgular belirtilmelidir. Aktüer, varsa, verinin niceliği ve güvenilirliği konusundaki öznel yargılarını rapora ekler. Hizmet sunucusu tarafından sağlanan faydalar ile katkıların, taahhüt/hizmet bazında ayrı ayrı izlenebilmesine olanak sağlayan altyapının olup olmadığı açık bir şekilde belirtilir. Eğer böyle bir altyapı yoksa bu dağıtım, uygun yöntemlerle aktüer tarafından yapılır ve uygulanan yöntemler bu bölümde belirtilir. 4. Varsayımlar Analizde kullanılan katkı payı düzeyi ve getiri oranı varsayımları ile demografik, ekonomik ve diğer varsayımlar burada açık bir şekilde belirtilir. Varsayımların, dayandırıldığı verilerle tutarlı olması sağlanmalıdır. Kullanılan getiri oranı prensip olarak reel faiz olmalıdır. Ancak, uygulamanın nedeni net bir şekilde açıklanmak koşuluyla, nominal faiz de kullanılabilir. Raporda, reel faizin mi yoksa nominal faizin mi kullanıldığı hususu açık bir şekilde belirtilmelidir. 5. Emeklilik taahhüt planının genel çerçevesi ve sağlanan faydalar Emeklilik taahhüt planlarının amacı ve içeriği, sağlanan faydalar, ilgili faydanın hesaplanış şekli, faydalanma koşulları, faydanın üyenin ölümünden sonra devam edip

Laporan Misi Kemanusiaan Bencana Mentawai - Media Pendidikan

Sehubungan dengan adanya tragedi Gempa Bumi dan tsunami di Kepulauan Mentawai Sumatera Barat pada tanggal 25 Oktober 2010. Perhimpunan Advokasi Anak Indonesia (PERAN INDONESIA) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Indonesia (LKSI) mengirimkan team relawan dari Relawan Dokter, Karyawan, Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia dan Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Satyagama Jakarta, untuk melaksanakan misi kemanusiaan dan Advokasi Penanganan Korban Bencana dengan menamakan Tim “Peduli Anda Untuk Solidaritas Bangsa” (Tim PASB). Kegiatan ini bertujuan untuk dapat meringankan beban para korban akibat dari bencana gempa bumi tersebut dan melaksanakan advokasi penanganan korban. Kegiatan ini dilaksanakan sejak tanggal 13 – 25 November 2010 Sebelum mengirimkan Tim relawan ke Kepulauan Mentawai, dilakukan beberapa pencarian informasi dan assessment tentang kondisi dan situasi wilayah tersebut serta kebutuhan pengungsi, baik dengan memanfaatkan informasi internet, media cetak, media elektronik, dan beberapa lembaga yang sudah terlebih dahulu melaksanakan misi kemanusiaan. Setelah hasil assessment didapat dan dikembangkan, maka memutuskan untuk melaksanakan misi kemanusiaan dengan mengirimkan relawan yang dikirim melalui Padang dan melanjutkan perjalanan ke Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui jalur laut dengan menempuh 12 (dua belas) jam perjalanan untuk membantu proses Tanggap Darurat yang sedang dilaksanakan.

SMNPTN IPS 2013
by top markotop 0 Comments favorite 87 Viewed Download 0 Times

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah tim penyusun telah berhasil menyelesaikan penyusunan pembahasan SBMPTN, walaupun buku ini masih jauh dari kesempurnaan. di SBMPTN (d/h SNMPTN) sehingga soal yang akan keluar di tahun berikutnya dapat diprediksi maka dengan panduan buku ini diharapkan siswa lebih siap menghadapi ujian masuk PTN. SBMPTN merupakan kegiatan seleksi ujian masuk PTN dengan tipe soal, yaitu TPA (Tes Po- Buku ini dirancang dalam upaya untuk menunjang pelajaran sekolah dalam bidang studi IPA sebagai kiat sukses menembus PTN. Setelah memahami konsep materi maka perlu melatih diri dengan soal-soal latihan. Buku ini memuat kumpulan soal dan pembahasan soal–soal SNMPTN mulai dari tahun 2008 sampai tahun 2012. Penyelesaian soal dibahas dengan pembahasan sederhana, praktis, pendekatan konseptual, dan sistematis. Dengan latihan soal akan membantu siswa memahami karakteristik tren soal-soal yang sering keluar tensial Akademik), Kemampuan Dasar (Matematika Dasar, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris) serta Kemampuan IPA (Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi) atau kemampuan IPS (Ekonomi, Sejarah, Geografi, dan Sosiologi). Buku ini hadir untuk kelas 3 SMA/MA/SMK yang ingin melanjutkan studi ke PTN. Tim Penyusun sangat paham bahwa buku ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, mohon kritikan dan saran demi perbaikan buku ini.

SMART SOLUTION Tes Potensi Akademik SBMPTN 2013

Rangkuman Materi SBMPTN 2013 SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI Disertai Teori Ringkas dan Pembahasan Soal Tes Potensi Akademik (TPA) Disusun Oleh : Pak Anang Kumpulan SMART SOLUTION dan TRIK SUPERKILAT Ringkasan Materi SBMPTN Tes Potensi Akademik (TPA) Penalaran Verbal (Sinonim, Antonim, dan Analogi) By Pak Anang (http://pak-anang.blogspot.com) A. PENALARAN VERBAL 1. SINONIM (Padanan Kata) Soal-soal sinonim, kemampuan yang dituntut adalah adik-adik mampu mencari arti dari sebuah kata pada pilihan jawaban yang tersedia. Tips agar adik-adik mudah menyelesaikan soal tentang sinonim adalah sering membaca. Nah, saat menemukan kata-kata asing, jangan ditinggalkan begitu saja, catat dan coba mencari padanan katanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. TRIK SUPERKILAT: Seringkali ada pilihan jawaban yang hampir mirip dengan soal. Biasanya jawaban ini adalah diberikan sebagai jawaban jebakan. Contoh soal sinonim: PARTIKELIR = .... A. Tukang parkir B. Partisan C. Partisi D. Swasta E. Enterprener Pembahasan: Jawaban B dan C mirip dengan kata yang digunakan pada soal. Biasanya ini mudah kita eliminasi sebagai jebakan jawaban..... Sehingga mempemudah kita dalam menjawab soal sinonim ini. Jawaban yang tepat adalah ”swasta”. 2. ANTONIM (Lawan Kata) Soal tentang antonim ini kebalikan dari sinonim. Dalam soal antonim adik-adik dituntut untuk mencari lawan kata dari soal yang diberikan. Contoh soal antonim: TERKATUNG A.Melayang B.Pasti C.Ombak D.Terperosok E.Terbenam

SNMPTN 2012 - Siap Belajar
by top markotop 0 Comments favorite 51 Viewed Download 0 Times

Pembahasan Soal SNMPTN 2012 SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI Disertai TRIK SUPERKILAT dan LOGIKA PRAKTIS Tes Potensi Akademik Penalaran Numerik (Barisan dan Deret) Disusun Oleh : Pak Anang Kumpulan SMART SOLUTION dan TRIK SUPERKILAT Pembahasan Soal SNMPTN 2012 Tes Potensi Akademik Kode Soal 613 Penalaran Numerik (Barisan dan Deret) By Pak Anang (http://pak-anang.blogspot.com) 54. 3, 6, 12, 21, .... A. 33 B. 34 C. 35 D. 36 E. 37 Pembahasan: Barisan bertingkat 2. 3 6 +3 12 +6 +3 55. 21 +9 +3 33 +12 +3 1 2 5 , , , 1, .... 2 3 6 7 A. B. C. D. E. 3 9 6 5 3 7 6 4 3 Pembahasan: Ubah dulu menjadi pecahan biasa dengan penyebut 6. 3 4 5 6 , , , , .... 6 6 6 6 Terlihat bahwa pembilang dan penyebutnya masing-masing membentuk barisan. Barisan 1 larik. Pembilang: 3 4 +1 5 +1 6 +1 7 +1 Penyebut: 6 6 +0 6 +0 6 +0 6 +0 Bimbel SBMPTN 2013 Tes Potensi Akademik by Pak Anang (http://pak-anang.blogspot.com) Halaman 1 56. 1, 1, 4, 5, 7, 9, 10, .... A. 12 B. 13 C. 14 D. 15 E. 16 Pembahasan: Barisan 2 larik. +3 +3 1 1 4 +3 5 7 +4 57. 9 +4 10 13 +4 10, 24, 38, 52, .... A. 54 B. 56 C. 60 D. 64 E. 66 Pembahasan: Barisan 1 larik. 10 24 +14 58. 38 +14 52 +14 66 +14 7, 3, 14, 6, 21, 9, .... A. 30 B. 28 C. 27 D. 25 E. 24 Pembahasan: Barisan 2 larik. +7 +7 7 3 14 +3 6 +7 21 9 28

©ujiantulis.com
by top markotop 0 Comments favorite 36 Viewed Download 0 Times

Latihan Soal Sbmptn 2013 Tes Potensi Akademik (TPA) ----------------------------------------------------------------Created by ujiantulis.com (sebagian dari 5 Paket Latihan Sbmptn) Panitia SBMPTN Akan Menerapkan 5 Paket Soal Sbmptn Untuk Antisipasi perjokian dan kecurangan (Menurut Dr Anwar Effendi Kepala Humas dan Protokoler UNY/Kedaulatan Rakyat ) - Oleh karena itu ujiantulis.com memberikan 5 Paket Latihan Soal Sbmptn plus Pembahasannya untuk membantu kesuksesan peserta Sbmptn 2013. 1. Semua peserta SBMPTN 2013 mengerjakan Soal TPA. Sebagian peserta SBMPTN mengerjakan soal TPA kode 65. Simpulan yang tepat adalah ... (A) (B) (C) (D) (E) semua peserta SBMPTN mengerjakan Soal TPA, tidak mengerjakan soal TPA kode 65. semua peserta SBMPTN mengerjakan Soal TPA, mengerjakan soal TPA kode 65. semua peserta SBMPTN tidak mengerjakan Soal TPA, tidak mengerjakan soal TPA kode 65 sebagian peserta SBMPTN tidak mengerjakan Soal TPA, mengerjakan soal TPA kode 65. sebagian peserta SBMPTN yang mengerjakan Soal TPA, tidak mengerjakan soal TPA kode 65. ©ujiantulis.com 2. Ananda adalah lulusan SMAN 1 Bandung. Ananda akan mengikuti SBMPTN 2013. Banyak di antara para peserta yang akan mengikuti SBMPTN 2013 malas belajar. Ihsan adalah teman Ananda. Simpulan yang tepat adalah … (A)Ananda malas belajar. (B)Ihsan malas belajar. (C)Ihsan mungkin akan mengikuti SBMPTN 2013. (D)Semua teman Ihsan rajin. (E)Semua teman Ananda malas. 3. … berhubungan dengan JARUM, sebagaimana PETANI berhubungan dengan … (A) Dokter – pupuk (D) Penjahit – cangkul (B) Penjahit – padi (E) Perawat – sawah (C) Dokter – nelayan Copyright©ujiantulis.com all rights reserved | Distributed by info.sbmptn.web.id Page 1 4. … berhubungan dengan STETOSKOP, sebagaimana PELUKIS berhubungan dengan … (A) Dokter – kuas (B) Penyakit – pemandangan (C) Perawat – penyair (D) Pasien – galeri (E) Kesehatan – penghayatan 5. … berhubungan dengan SENAPAN, sebagaimana PETENIS berhubungan dengan … (A) Perang – medali (D) Tembakan – latihan (B) Tentara – raket (E) Perang – lapangan (C) Peluru – net 6. … berhubungan dengan KURSI, sebagaimana GULA berhubungan dengan … (A) Meja – gelas (D) Meja – kopi (B) Kayu – manis (E) Kayu – tebu (C) Kantor – pabrik 7. … berhubungan dengan KERAMIK, sebagaimana KERTAS berhubungan dengan … (A) Pot – buku (D) Keras – lunak (B) Lantai – majalah (E) Tanah liat – kayu (C) Tanah liat – buku ©ujiantulis.com 8. ... berhubungan dengan MOBIL, sebagaimana REL berhubungan dengan ... (A) Sopir – kereta api (D) Jalan raya – kereta api (B) Sopir – masinis (E) Ban – kereta api (C) Masinis – jalan raya 9. ... berhubungan dengan PANAS, sebagaimana ES berhubungan dengan ... (A) Kopi – teh (B) Api – dingin (C) Cuaca – minuman (D) Matahari – gula (E) Khatulistiwa – kutub 10. …. berhubungan dengan LAUT, sebagaimana PETANI berhubungan dengan ... (A) Perahu – cangkul (D) Ikan – padi (B) Jaring – cangkul (E) Nelayan – sawah (C) Nelayan – padi 11. …. berhubungan dengan TEPUNG, sebagaimana PAKAIAN berhubungan dengan ... Copyright©ujiantulis.com all rights reserved | Distributed by info.sbmptn.web.id Page 2 (A)Timbangan – penampilan (B)Mentega – celana (C)Roti – kain (D)Pasar – toko (E)Adonan – ukuran

soal dan solusi siap mtk ipa sbmptn 2013 - tito math's blog

SOAL DAN SOLUSI SIAP SBMPTN 2013 MATEMATIKA IPA 1. Jika 0  b  a dan a2  b2  4ab maka a+b a-b 2. = 2 (A) (B) (C) (C) 2 (D) 3 3 (D) 5 (E) 20 3 (E) 4 cos 77o cos 33o  sin77o sin33o  ... . 6. Jika persamaan x2  4x  k  1  0 mempunyai akar-akar real  dan , maka (D) cos 20o (E) sin 20o (A) cos 20o (B) cos 70o (C) sin 70o 3. Dari 10 pasangan suami istri akan dibentuk tim beranggotakan 6 orang terdiri atas 2 pria dan 4 wanita dengan ketentuan tak boleh ada pasangan suami istri. Banyaknya tim yang dapat dibentuk adalah (A) 3150 (D) 56021 (B) 6300 (E) 141120 (C) 12300 nilai k yang memenuhi (A) (B) (C) (D) (E) (B) (C) (D) 32  3 9 (E) 25  3 16  3 5. Daerah D1 dibatasi oleh parabola y  x2 , garis y  4 , dan garis x = c dan daerah D2 dibatasi oleh parabola y = x2, garis x = c, dan sumbu x. Jika luas D1 = luas D2, maka luas siku empat yang dibatasi oleh sumbu x, sumbu y, garis y = 4 dan garis x = c adalah y = x2 y 4 y  3  3(x  3) (B) y  3  3(x  3) (E) y  33  3(x  3) (C) y  33  3(x  3) 8. Jika 36x  2  6x 1  32  0 akar x1 dan x 2 . x1  x2 Jika x1  x2 , maka 9. 1  cos 2 4x  …. x 0 1  cos 6x 8 (A) 9 5 (B) 6 1 (C)  3 lim (D)  (E) (B) 4 3 8 3   (B) 2 14  dan  c // a Jika  14 7 3 ˆ a  3ˆ  ˆ  2k i j c  b  28 , maka | c | (A) 5 6  ˆ b  2 ˆ  5 ˆ  2k . i j (A) …. (D) 3log 2 (E) 2log3 (A) 1,5 (B) 2 (C) 2,5  c adalah … 5  k  1 atau k  3 5  k  1 atau k  3 k  1 atau 3  k  5 k  1 atau 3  k  5 k  5 atau 1  k  3 10. Diketahui x 1 1  2   f(x) (x  3) 7. Suku banyak dibagi  x3  3x  33 dan memberikan hasil bagi sisa 3 . Garis g menyinggung kurva y  f(x) di titik berabsis 3, maka persamaan garis g adalah …. (A) y  3  3(x  3) (D) 4. Suatu kerucut memiliki panjang jari-jari r dan tinggi t, Jika r  t  6 , maka nilai maksimum volum kerucut adalah … (A) 12 16 3 dan = …. (D) 4 14 (E) 5 14 (C) 3 14 Halaman 1 dari 14 halaman SOAL DAN SOLUSI SIAP SBMPTN 2013 y  kx

SBMPTN 2013 - Share PDF Online
by top markotop 0 Comments favorite 42 Viewed Download 0 Times

Analisis Bedah Soal SBMPTN 2013 SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI Disertai TRIK SUPERKILAT dan LOGIKA PRAKTIS Kimia IPA Disusun Oleh : Pak Anang Roy Handerson Kumpulan SMART SOLUTION dan TRIK SUPERKILAT Analisis Bedah Soal SBMPTN 2013 Kimia IPA By Pak Anang (http://pak-anang.blogspot.com) Berikut ini adalah analisis bedah soal SBMPTN untuk materi Kimia IPA. Soal-soal berikut ini dikompilasikan dari SNMPTN empat tahun terakhir, yaitu SNMPTN 2009, 2010, 2011 dan 2012. Soal-soal berikut disusun berdasarkan ruang lingkup mata pelajaran Kimia SMA, dan juga disertakan tabel perbandingan distribusi soal dan topik materi Kimia yang keluar dalam SNMPTN empat tahun terakhir. Dari tabel tersebut diharapkan bisa ditarik kesimpulan bagaimana prediksi soal SBMPTN yang akan keluar pada SBMPTN 2013 nanti. No Ruang Lingkup Struktur Atom Sistem Periodik Unsur Ikatan Kimia Asam Basa Bronsted-Lowry Ph Asam Basa Titrasi Asam Basa Larutan Penyangga Hidrolisis Garam Tetapan Hasil Kali Kelarutan (Ksp) Reaksi Redoks Sel Volta Sel Elektrolisis Hukum Dasar Kimia (Hukum Proust) Persamaan Reaksi dan Konsep Mol Hitungan Kimia Sifat Koligatif Koloid Kimia Unsur Tata Nama Senyawa Karbon dan Isomer Reaksi-reaksi Senyawa Karbon Identifikasi Senyawa Karbon Benzena dan Turunannya Termokimia Laju Reaksi Kesetimbangan Kimia JUMLAH SOAL SNMPTN 2009 SNMPTN 2010 SNMPTN 2011 SNMPTN 2012 SBMPTN 2013 Bimbel SBMPTN 2013 Kimia IPA by Pak Anang (http://pak-anang.blogspot.com) Halaman 1 1. Struktur Atom 1. (SNMPTN 2010) Konfigurasi ion besi (III), 26 Fe3+ , mempunyai elektron tidak berpasangan sebanyak .... A. Dua B. Tiga C. Empat D. Lima E. Enam

 123456789